Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő: dr. Kiss-Vincze Veronika
Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 22. I. em. 4.
Kapcsolat: verovincze@gmail.com
Adatkezelési alapelvek, vonatkozó szabályozások

A személyes adatok kezelésére a mindenkori adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor, így különösen:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több tényező alapján – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az adatokba való betekintés, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi, az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

A kezelt személyes adatok köre

Kapcsolati űrlap használata:

  • az adatkezelés célja: a kapcsolati űrlap az érintettekkel való online kapcsolattartást biztosítja.
  • az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) – “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.
  • a kezelt személyes adatok köre: név, email cím.
Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, olvasható formában megkapni.

Jogorvoslat

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: dr. Kiss-Vincze Veronika
Levelezési cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 22. I. em. 4.
Telefonszám: (+36) 30/447 66 93
Email: verovincze@gmail.com

A GDPR 77. cikkével összhangban az érintett – amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek – emailben vagy postai úton küldött panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH):

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Ezen kívül az érintett a jogainak érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat.

Köszönöm !

A feliratkozás sikeresen megtörtént.